Huisregels

Huisregels Kinderdagverblijf en BSO   De Wiebelboot

Inleiding

In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind in De Wiebelboot. De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviseren u dan ook het pedagogisch beleid te lezen, zodat u ook de achterliggende gedachte van de huisregels kent. In het belang van de functionaliteit van dit document zijn de regels kort en bondig geformuleerd.

Rieky Wubkes & Evelien Buist

Kinderdagverblijf en BSO de Wiebelboot

Molenwijk oz 16

7891 HM Klazienaveen

Tel: 0591-316729

info@wiebelboot.nl

www.wiebelboot.nl                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                

Uw keuze voor De Wiebelboot

Met uw keuze voor ons kinderdagverblijf kiest u er voor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder. Wij zullen u betrekken bij keuzes die van belang zijn voor uw kind. Een goede afstemming tussen thuis en De Wiebelboot is van groot belang. Daarom horen wij graag wat uw wensen en ideeën zijn.

Kinderen worden op De Wiebelboot opgevangen in groepsverband. De Wiebelboot zorgt ervoor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans zijn. De Wiebelboot is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak en verantwoordelijkheid van De Wiebelboot het beleid en de regels te bepalen,

Omgangsvormen

De Wiebelboot is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

Vraagstukken rond uw kind in De Wiebelboot

Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet deze zaak bespreekbaar te maken bij de leidsters van uw kind of de directie. Andersom zullen wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw kind.

Klachtenregeling

Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van De Wiebelboot dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster.

Vanzelfsprekend kunt u ook bij de directie terecht om uw klacht te bespreken. Wij helpen u graag. De Wiebelboot is aangesloten de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.

Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van deze klachtenprocedure dan kunt u zich richten tot:

De Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag,

telefoon 070 310531.

Meer informatie is te vinden op www.geschillencommissie.nl.

 

Openingstijden kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is geopend op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur.

Sluiting tijdens vakantie en feestdagen

De Wiebelboot is op officiële feestdagen, zoals Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstdagen en Oud en Nieuwjaarsdag gesloten. 

 

Huisregels

Aanmelding kinderdagverblijf

Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf  vergroot de kans dat De Wiebelboot kan voorzien in de vraag van de ouders. Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u 10 weken in blijde verwachting bent. Een inschrijfformulier is aan te vragen bij de directie of per e-mail.

Aanwezigheid melden

In verband met het plannen van activiteiten e.d. verzoeken wij u de leidsters te informeren als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of anderszins, De Wiebelboot weer gaat bezoeken. Het liefst zodra u weet wanneer, doch uiterlijk op de betreffende dag voor 08:00 uur.

Afwezigheid melden

Mocht uw kind De Wiebelboot niet bezoeken, meldt dit dan voor 08:00 uur.

Allergieën

Is uw kind allergisch, meldt dit bij de leidsters. In overleg wordt de voeding hierop aangepast.

Auto parkeren

U kunt uw auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Zodat uw auto (mocht er een calamiteit zijn) geen obstakel wordt voor de verschillende hulpdiensten. Let er bij het parkeren van uw auto op dat u niet voor een uitrit van de buurtbewoners parkeert en dat de kinderen veilig kunnen staan als ze even moeten wachten.

Bereikbaarheid ouders

Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg. Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door in Nio Kids. Deze zullen de wijziging vermelden op het calamiteitenformulier van uw kind.

Besmettelijke ziekte

Als u vermoedt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft (waterpokken, krentenbaard etc.) raadpleeg dan een huisarts dat uw kind op een kinderdagverblijf zit. Geef deze informatie door aan de groepsleidsters, op deze manier kunnen zij daar tijdig aandacht aan besteden en de nodige maatregelen treffen. Ook kunt u de gezondheidswijzer van de GGD raadplegen.

Brengen en ophalen van uw kind

U kunt uw kind vanaf 06:00 uur brengen en tot 18:00 ophalen.

Rennen, springen en klauteren in de hal is in verband met de veiligheid van uw en andere kinderen niet toegestaan.

Het is niet toegestaan uw kind of andere kinderen snoep of andere etenswaren (mee) te geven zolang u in het gebouw of op het terrein van De Wiebelboot bent.

De Wiebelboot sluit om 18:00 uur. Dit betekent dat u voor deze tijd uw kind van de groep opgehaald moet hebben. Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. U dient hiervoor persoonlijk toestemming te geven aan de leidster van de groep. Bij verkeershinder of een calamiteit kunt u bij wijze van hoge uitzondering telefonisch aan de leidster van uw kind doorgeven door wie uw kind opgehaald wordt. De hierboven bedoelde personen moeten zich op verzoek van de leidsters kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Buikslapen

Het kan zijn dat uw kindje liever op de buik slaapt. Hiervoor zijn speciale toestemming formulieren aanwezig die door de ouder(s) ondertekend moeten worden. Vraag er naar bij de leidster.

Deze wordt bij het dossier gevoegd.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in De Wiebelboot bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van De Wiebelboot totdat de politie en/of brandweer is gearriveerd. Hierna dienen hun instructies te worden opgevolgd.

Zodra iedereen het pand heeft verlaten en op een veilige plek is, worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen te komen halen. Meldt altijd aan de leidster als u uw kind mee neemt.

Deuren

Zorg er voor dat u de deur van de garderobe en buitendeuren goed achter u sluit (let op dat er geen vingers tussen de deur komen), en dat er geen kinderen naar binnen of naar buiten glippen als u een ruimte betreedt of verlaat. Grijp in als  dat toch gebeurt.

Extra opvangdag

Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen, bespreek dit dan (ruim) van tevoren met de leidster van uw kind. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd.

Fiets parkeren

Mocht u uw fiets willen parkeren bij De Wiebelboot, plaats deze dan op de daarvoor bestemde plaats. Zorg er voor dat de fiets verder geen hinder veroorzaakt voor anderen.

Facturatie

De ouder(s) zijn de vergoeding voor opvang en verzorging, uiterlijk op de laatste dag van de maand waarop de uren zijn afgenomen, verschuldigd aan KDV de Wiebelboot. Betalingachterstand van langer dan een maand kan tot gevolg hebben dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de opvang tot het openstaande bedrag voldaan is. KDV de Wiebelboot zal inspanning verrichten het openstaande bedrag alsnog te incasseren.

Flexibele opvang

Bij Flexibele opvang moet wel structureel opvang afgenomen worden.  Is dit zonder overleg met de directie niet het geval dan wordt het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden in rekening gebracht.

Fopspeen

Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar De Wiebelboot. Heeft uw kind een nieuwe speen, geef deze dan door aan de leidsters. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdig vernieuwen van het speentje. Wij controleren de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden in De Wiebelboot. De speentjes worden dagelijks door de leidsters uitgekookt.

Hoofdluis

Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis hoofdluis geconstateerd hebben dit thuis te behandelen, voordat kind en ouder in De Wiebelboot komen. Stel de leidsters op de hoogte, zodat zij extra alert kunnen zijn. Soms slaat de behandeling niet in één keer aan; houd ons dan op de hoogte. Zodra in De Wiebelboot hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met de ouders over de behandeling. Uit voorzorg worden alle andere kinderen onderzocht en alles in De Wiebelboot schoongemaakt en gewassen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw en op het buitenterrein van De Wiebelboot. Dit in verband met allergieën en een aantal veiligheid- en gezondheidsaspecten.

Kinderwagens stallen

Het is in overleg mogelijk uw kinderwagen te stallen in het kinderdagverblijf op een daarvoor bestemde plaats. Deze voorwerpen kunnen gevaarlijk zijn voor de kinderen indien zij de doorgang belemmeren. De ruimte bij de ingang dient te alle tijd vrij te zijn in geval van calamiteiten. Voorwerpen die een vrije doorgang belemmeren worden zonder pardon verwijdert.

Kinderziekten en epidemieën

Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Meldt altijd aan de leidsters als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.

Klachten

zie klachtenrgelement

Kleding

De kinderen spelen intens in De Wiebelboot en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand. verf of lijm. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. De Wiebelboot kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. Dit geldt ook voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 centimeter op andere plaatsen aan kledingstukken.

Geef de kinderen die nog op het kinderdagverblijf slapen geen kleding met capuchon aan. Dit om verstikking tijdens het slapen te voorkomen.

Luiers

U dient er zelf voor te zorgen dat aan het begin van iedere opvangdag luiers op voorraad zijn in het mandje van uw kind. Deze dient u zelf aan te schaffen. Het is mogelijk om de luiers per vol pak aan te leveren, deze wordt dan voorzien van de naam van uw kind. De leidster zal in dat geval het aan u doorgeven als de luiers bijna op zijn.

Maaltijden en tussendoortjes

Iedere dag krijgen de kinderen vers fruit, een broodmaaltijd en verschillende gezonde tussen-doortjes. In overleg is het mogelijk om over individuele wensen, zoals een speciaal dieet, afspraken te maken. Dit geldt ook voor wensen betreffende vegetarisch of veganistisch voedsel.

Mandje

Alle kinderen hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen zoals kleding en knuffels worden bewaard.

Medicijnovereenkomst

Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de  gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u opvragen bij de leidster(s). Na invulling en ondertekening wordt deze bij het dossier gevoegd.

Mishandeling of vermoedens hiervan

Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermis-handeling. Tevens zal De Wiebelboot de ouders uitnodigen voor een gesprek. Onder kindermishan-deling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.

Overdracht

De overdracht is het moment dat de leidster en de ouders elkaar informeren over hoe het thuis en in De Wiebelboot is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeften van het kind. Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider met de leidsters te spreken, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken.

In het logboek van het ouderportaal kunnen ouders de verschoon- en slaap-tijden lezen, wat het kind heeft gegeten, gedronken en welke activiteiten er gedaan zijn die dag.

Roken

Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, derhalve is het in de gebouwen en op het buitenterrein niet toegestaan te roken met uitzondering van de daarvoor bestemde plaatsen.

Ruilen van een opvangdag

Het is mogelijk om incidenteel een dag(deel) te ruilen. Alleen na overleg met de leidster, mits er plaats is op de groep en het 7 dagen van te voren is aangevraagd.

Sieraden

Het dragen van sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af. De Wiebelboot is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad. Ook voor beschadiging of verlies kan De Wiebelboot niet aansprakelijk gesteld worden.

Speelgoed van thuis meenemen

Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar De Wiebelboot. Het is aan de leidster om te bepalen of het kind in De Wiebelboot ook met zijn eigen speelgoed mag spelen. De Wiebelboot is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Tassen

Bij het halen en brengen van uw kind moeten tassen veilig weggezet worden. Let er op dat kinderen niet bij of in uw tas kunnen komen. Er kunnen spullen in zitten die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen, denk hierbij aan medicijnen, sigaretten etc.

Traktatie

Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en gezond zijn.

Verantwoordelijkheid

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van De Wiebelboot verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Bij binnenkomst zorgt u voor het opruimen van de jas in de daarvoor bestemde zak van uw kind. (gedragregels)

Verlaten van stamgroep

Kinderen verlaten regelmatig tijdens spelmomenten de stamgroep onder begeleiding van 1 of meerdere pedagogisch medewerkers (o.a. achterspeelplaats/ flex -ruimte/ uitstapjes).

Verzekering

Kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen en schade aan derden tijdens hun verblijf in de opvang. Deze verzekering betreft zowel hun verblijf in de binnenruimten, als in de buitenruimten en tijdens wandelingen en uitstapjes.

Wijzigen van opvangdagen

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij onze directie. Wilt u minder opvangdagen dan dient u een termijn van een maand in acht te nemen voor reeds geplaatste kinderen en een termijn van twee maanden voor nog startende kinderen., Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Is het echter niet of nog niet mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Ziek zijn

Het is niet altijd goed aan te geven wanneer een kind “ziek” te noemen is. Over het algemeen heeft een ziek kind specifieke zorg en aandacht nodig die op een kinderdagverblijf niet echt geboden kan worden. wanneer uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, wordt bij 38,5° koorts contact opgenomen met een van de ouders/verzorgers. In overleg met u kan actie ondernomen worden. Bij 39° koorts moet het kind opgehaald worden. Indien een kind directe medische zorg nodig heeft, zal de eerste zorg daarnaar uit gaan. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met u als ouder.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kinderdagverblijf te bellen. Wij willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. De Wiebelboot adviseert nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het Consultatiebureau en de GG&GD.

Indien uw kind vanwege ziekte niet naar het kinderdagverblijf gaat, betekent dit niet dat er geen betaling verschuldigd is. De eerste ziektedag wordt in rekening gebracht. Alleen in geval van langdurige ziekte kunnen afspraken gemaakt worden over tijdelijke stopzetting van de opvang. Hierover dient u te allen tijden met de directie in overleg te treden en gemaakte afspraken hierover dienen altijd schriftelijk bevestigd te worden door De Wiebelboot.

Zuigelingen

De jongste baby's hebben hun eigen voedingsschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kent, voortgezet in De Wiebelboot.

Ouders dienen wanneer zij hun kind brengen te zorgen:

• voor voedingscontainers met daarin de juist afgemeten hoeveelheid melkpoeder per fles;

• voor een extra voedingseenheid die dient als reserve;

•  voedingscontainers worden door de leidsters in de juiste mandjes geplaatst in de keuken;

• dat de leidsters weten wat de juiste verhouding voeding/water is.

De Wiebelboot bereidt de flessenvoeding met kraanwater.

Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dienen ouders gekoeld of in bevroren toestand aan te leveren en worden in de koelkast bewaard. Borstvoeding die ingevroren dient te blijven, kan aan de leidsters overhandigd worden. Dit wordt dan in de vriezer bewaard. Deze voeding mag maar 1 dag in de vriezer van De Wiebelboot bewaard worden. Borstvoeding wordt verwarmd in de flessenwarmer.

Alle persoonlijke spullen zoals flessen, flessendoppen en voedingscontainers dienen voorzien te zijn van een naamsticker. De Wiebelboot verzorgt al het andere voedsel zoals brood, fruit, yoghurt, sap en koekjes. Vanzelfsprekend krijgen alleen de kinderen die eraan toe zijn dit voedsel en pas nadat dit met de ouders besproken is.

 

Overige documenten en regelingen

Oudercommissie

De Wiebelboot heeft een oudercommissie waarin alle groepen vertegenwoordigd zijn. 

Pedagogisch beleid, meldcode en protocollen

Het document dat het pedagogisch beleid van De Wiebelboot beschrijft, kunt u inzien op het kinderdagverblijf. Ditzelfde geldt ook voor onze protocollen en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook zijn allen beschikbaar op onze site.

Slotbepaling

Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie.

Contact

Kinderopvang en BSO de Wiebelboot
Molenwijk oz
7891 HM Klazienaveen

0591-316729
Inlog Kidsadmin

Inlog Kidsadmin

Geplaatst op: 2022-06-14

Inloggen KIDSADMIN OUDERPORTAAL     https://portaal.novict.nl/jWzVMBXbhz0/   Wanneer u hierop klikt, komt u op de inlogpagina van het ouderportaal: Op het moment dat u voor het eers...

Lees meer Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.